Güve

GÜVE

Güve havada uçu?an küçük yap?l? hayvan olup kantl? böcektir. Güveyi evlerimizde tah?llar?m?z da olmak üzere birçok ortamlarda bulabiliriz. Güve boy olarak ufak boyludur genellikle 5 – 10 mm kadar boylar? vard?r. Güve yap? olarak kelebe?e benzer. Kelebek ile güve aras?nda ay?rt edici baz? konular var kelebekte kanatlar canl? renkli ve düzdür. Güvede ise kanatlar daha soluk renkli olup ve üzeri tüylüdür. Güvenin antenleri kal?n haldedir ve üzeri t?rt?ll?d?r. Kelebeklerde ise antenler daha ince ve düzdür.
Güvenin beslenmesi sadece bulundu?u ortamdaki maddelere ba?l? olarak de?i?ir. Beslenmesinde kesinlikle insan ve hayvan kan? kullanmazlar. Bu bak?mdan güve asla insan? ?s?rmaz ve insana sald?rmazlar. Güvelerde korunmak için bir radar sistemi mevcuttur. Güve bu radar sistemi saniyenin binde biri kadar h?zl? çal??an bir sistemle çal???r. Gece beslenen
yarasalar avland?klar?nda özelikle bu böcekler ile beslenirler. Güve kendini korumak için bu radar sistemini kullan?r.
Güve ????a kar?? çok hassast?rl bu bak?mdan güve genellikle gece aktif olup beslenir. Kelebekler beslenmesini gece yapmazlar beslenmesinde genellikle gündüz yaparlar. Bu bak?mdan kelebek ve güveyi ay?rt etmek daha kolay olur.
Güve ya?ad??? ortama ba?l? olarak farkl? isimler ile an?l?r.

 

güve ilaçlama ankara

güve ilaçlama

Baz? güve çe?itleri ?unlard?r:

1 – TAHIL GÜVES?
Bu güve çe?idi özellikle tah?llarda bulundu?u için ve tah?llardan beslendi?i için bu isimle an?l?rlar. Tah?l tanesinin iç k?s?mlar?n? kemirerek sadece d?? kabu?u kalacak ?ekilde b?rak?rlar. Güveyi hem ekin tarlalar?nda ve hem de tah?l ambarlar?nda görebilmekteyiz. Bu güve çe?idi insanlar?n besinlerini tüketti?i için çok zararl? bir ha?eredir. Tah?l güvesi çok çabuk üreyen ha?eredir. Bitkilerin ve tah?llar?n tanesi üzerine yumurta b?rakarak ço?al?rlar. Tah?l ambarlar?na tah?l üzerindeki yumurtalar ile güve bula?mas? olur. Yumurtalar beli bir s?cakl?k ortam?nda yumurtadan ç?kar ve h?zla büyür.

2 – HALI GÜVES?
Hal? güvesi özelikle evlerimizde hal?lar?m? kemiren evdeki giysilerimizi kemiren bir böcek türüdür. Hal? güvesi evdeki e?yalar?m?z?, kürk, k?ldan ve tüyden yap?lma e?yalar?, kuma? çe?itlerini, ipekli elbiseleri, mobilya örtülerini, deri koltuk ve elbiselerimizi kemirerek onlara zarar verirler. Bu güveler yumurtas?n? evlerde kullan?lmayan elbiselerin yaka altlar?na, kö?e ve kuytu bölgelerine, elbise bacak altlar?na ve koltuk altlar?na yumurtas?n? b?rak?r.
Güve yumurta b?rak?rken yumurtas?n? bir koza içine sararak b?rak?r. Güve açl??a ve susuzlu?a uzun zaman dayanabilir. Eri?kin bir güve aç kald??? zaman kendisine bir koza örerek içine girer ve uzun müddet buradan ç?kmadan kalabilir. Bu güve çe?idi ayn? zamanda mobilya güvesi, kürk güvesi, elbise güvesi gibi farkl? isimler ile an?l?rlar.

3 – DER? GÜVES?
Deri güvesi özelikle evlerdeki ve fabrikalardaki derileri kemirerek beslenirler. Bu güveler evde deriden olu?an ne olursa olsun kemirirler. Deri güveleri deri fabrikalar? ve deri malzemeleri satan ma?azalar?nda s?kça görülen ha?erelerdir.

4 – ODUN GÜVES?
Bu güve çe?itleri ise tamamen odunsu maddelerle beslenirler. Odun güvesi ah?ap ve tahtadan yap?lan e?yalar?m?za kemirerek zarar verir. Güve çe?itleri kesinlikle insan? sokmak ve ?s?rmak gibi zararlar? yoktur. Fakat tamamen kulland??? e?yalara zarar vererek etkili olurlar. Bu güve çe?idinden hariç daha birçok güve çe?idi olup insanlara zarar verir.

GÜVELERDE ÜREMEK VE ÇO?ALMAK

Güvelerde üreme di?er hayvanlarda oldu?u gibi iki e?eylidir hem erkek hem de di?i güveye ihtiyaç vard?r. Güve beslenmesine ve ortam?n s?cakl???na ba?l? olarak y?lda 1 ile 5 defa kadar ürer. Yumurtadan yakla??k 6 – 10 günde ç?kar ve larvala??r. Havalar çok so?uk oldu?unda bu süreç 1 ay kadar uzayabilir. Larvalar ergin güve olmas? 1 – 1,5 ay kadar zaman içinde olur.

GÜVE ?LACI

Güve bulunan ortama ve güvenin çe?idine ba?l? olarak farkl? ilaçlar kullan?l?r. Güve ilaçlar? al?n?rken ilaçlar mutlaka sa?l?k bakanl??? onayl? olmal? ve kullanan firma mutlaka yasal olmal?.

GÜVE ?LAÇLAMASI

Güve ilaçlamas? güvenin türüne ve bulundu?u ortama ba?l? olarak de?i?ir. Güveler çabuk üredi?i için ve mutlaka en k?sa zaman içinde ilaçlanmal?. Güve ilaçlanmas? bu?day ambarlar?nda ise farkl? ilaçlar kullan?l?r. Güve e?er ekin ve tarlada ise püskürtme ilaçlar kullan?l?r. Ev ve hal? güvelerinde ise daha farkl? ilaçlar kullan?l?r. Güve ilaçlamas? yapt?racaksan?z mutlaka bize ula??n size ha?ere ile ilgili her konuda 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Güve ilaçlamas? güvenle ve titizlikle yap?lmal?. Güve ilaçlamas? periyodik olarak yap?lmal?.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

HEMEN ARA !